PrivacyVERKLARING

 

1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door:
BV Van Calster
Driesstraat 144
1982 Elewijt
KBO nummer: 0418.401.184


2. De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming of de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst. In het kader van de overeenkomst en de vergaring van het e-mailadres (hierna ‘betrokkene’ genoemd), kan de BV Van Calster in het belang van de betrokkene informatiemails sturen. Naast deze informatie kan de betrokkene ook toestemming verlenen voor het verkrijgen van marketingmails.

3. De BV Van Calster verwerkt uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
NAAM – VOORNAAM – ADRES – EMAILADRES – GSM/TELEFOONNUMMER.

4. De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de gesloten overeenkomst, hetzij het toekennen van kortingen, hetzij het versturen van informatiemailings.

5. De BV Van Calster verbindt zich ertoe de persoonsgegevens alleen maar intern door te geven.

6. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende minimaal 10 jaar, maximaal 30 jaar.

7. De betrokkene heeft het recht de BV Van Calster te verzoeken om inzage van en rechtzetting of beperking van de hem betreffende verwerking, het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om aan deze rechten uitvoering te geven, neemt de betrokkene contact op met info@vancalster-bvba.be / 015 61 12 51

8. Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens voor directe marketing kan gebeuren op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarvoor volstaat het een e-mailbericht naar info@vancalster-bvba.be te sturen.

9. Indien de betrokkene bovendien vraagt naar verwijdering van de gegevens, zal de BV Van Calster zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de wettelijke verwerkingsverplichting die op de BV Van Calster rust.

10. Wanneer de BV Van Calster de persoonsgegevens overgedragen heeft aan een derde partij en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de BV Van Calster, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen - waaronder technische maatregelen - om verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

11. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de BV Van Calster. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.